Условия использования

 • Условия использования

  Добро пожаловать в Облік SaaS!

  Благодарим за использование нашего продукта и сервисов (далее «Сервисы») компании ИПСТ.

  Используя наши Сервисы, Вы соглашаетесь с настоящими Условиями. Просим Вас внимательно ознакомиться с ними.

  Так как мы предоставляем множество различных Сервисов, в некоторых из них могут действовать дополнительные условия использования и ограничения, в том числе связанные с возрастом пользователя. Такие условия приведены в соответствующих Сервисах и в случае применения Вами последних являются частью Вашего соглашения с ИПСТ.

  Использование Сервисов

  Вы должны соблюдать все правила, с которыми Вам будет предложено ознакомиться при использовании Сервиса.

  Не используйте Сервисы ненадлежащим образом. В частности, не пытайтесь вмешаться в их работу или получить к ним доступ в обход стандартного интерфейса и наших инструкций. Используйте Сервисы только в соответствии с нормами законодательства, включая применимые нормативные акты и правила относительно экспорта и реэкспорта. Если Вы будете нарушать данные условия и правила или, если мы заподозрим Вас в этом, мы можем приостановить или полностью закрыть Вам доступ к Сервисам.

 • Договор об использовании сервиса

  Ліцензійний договір № ________
  про використання сервісу Облік SaaS

  м. Київ
  «____» ______________ 20__ року

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут прикладних систем і технологій» (надалі – Виконавець) в особі В.о. директора Ткач Олександр Леонтійович, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________________________________________, (надалі – Замовник), в особі __________________________, який діє на підставі _______________ з другої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне:

  1. Терміни і визначення

  Програмний продукт - комп’ютерна програма «Oблік SaaS», зареєстрована Державною службою інтелектуальної власності України 18.12. 2013 р. Свідоцтво № 52629 (надалі - Сервіс).

  Публічна оферта - пропозиція необмеженому колу осіб укласти договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.

  Аккаунт - обліковий запис, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до Сервісу.

  Тариф – розмір оплати за певний набір доступних можливостей Сервісу на обмежений термін, обраний Замовником.

  2. Предмет договору

  2.1. Предметом договору є надання Виконавцем (ліцензіаром), який є власником майнових прав інтелектуальної власності на Програмний продукт, права на користування Сервісом Замовнику (ліцензіату) у спосіб, передбачений п. 2.6. цього Договору. Вказаний в п. 2.6. цього Договору перелік можливих способів використання Сервісу є вичерпним.

  2.2. Цей Договір є публічною офертою Виконавця, і відповідно до ЦК України, її прийняття означає, що приймаюча сторона стає Замовником.

  2.3. Виконавець пропонує Замовникові доступ до Сервісу за електронною адресою https://oblik.ua/. Сервіс дозволяє в своїй єдиній комп'ютерній системі, безпосередньо в мережі Інтернет в залежності від обраного Тарифу користуватися відповідним набором доступних платних та безоплатних програмних можливостей із наступного переліку: ведення бухгалтерського і податкового обліку, формування електронної звітності в актуальній формі й у встановлений термін згідно з чинним законодавством України, та іншими функціями, що надаються, та будуть надаватися Сервісом.

  2.4. Договір вважається укладеним сторонами після проставляння Замовником галочки напроти тексту «З умовами Договору ознайомлений, та з ними погоджуюся» на сайті Виконавця. При цьому Замовник повністю погоджується з умовами Договору без будь-яких виключень або доповнень.

  2.5. Приймаючи умови цього Договору, Замовник дає згоду:

  2.5.1. на обробку персональних даних;

  2.5.2. отримання інформаційних розсилок за вказаною при реєстрації адресою і телефоном.

  2.6. За допомогою Сервісу та виключно за ініціативою Замовника, Замовник може здійснювати обробку і перетворення введених Замовником даних для формування електронної звітності Замовника згідно з вимогами передбаченими програмним забезпеченням органів, що отримують електронну звітність Замовника.

  2.7. Замовник може замовити у Виконавця додаткові послуги, пов’язані з використанням Сервісу. Порядок і умови замовлення та надання послуг, пов’язаних з використанням Сервісу вказані в Додатку № 1.

  3. Загальні умови надання Сервісу

  3.1. Обов'язковою умовою надання Сервісу згідно з Договором є використання даних Замовника, які мають бути внесені до відповідних полів Сервісу, що передбачені Сервісом, як «обов'язкові для заповнення» Замовником.

  3.2. Доступ Замовника до Сервісу відбувається з комп’ютера або іншого електронного пристрою Замовника за допомогою Інтернет браузера.

  4. Обов'язки і права Замовника

  4.1. Замовник зобов'язався:

  4.1.1. Сплачувати вартість терміну користування Сервісом, для продовження отримання платних послуг Сервісу відповідно до Тарифів, що оприлюднюються на офіційному сайті Виконавця - https://oblik.ua/.

  4.1.2. В разі виявлення під час використання Сервісу помилки та/або друкарської помилки негайно повідомити про це Виконавцеві будь-яким зручним способом: відправити повідомлення на електронну пошту help@oblik.com.ua або зателефонувати на «гарячу» лінію +380 (044) 492 37 94.

  4.2. Замовник має право:

  4.2.1. Доступу до Сервісу, використовуючи зареєстрований логін і пароль.

  4.2.2. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості сервісу та його додаткових можливостей будь-яким зручним способом: відправити повідомлення на електронну пошту help@oblik.com.ua або зателефонувати на «гарячу» лінію +380 (044) 492 37 94.

  4.2.3. Отримувати інформацію щодо Сервісу будь-яким зручним способом: повідомленням на електронну пошту help@oblik.com.ua або через «гарячу» лінію +380 (044) 492 37 94.

  5. Обов'язки і права Виконавця

  5.1. Виконавець зобов'язався:

  5.1.1. Надавати Замовникові доступ до Сервісу впродовж строку відповідно до обраного і сплаченого Тарифу.

  5.1.2. Вносити до Сервісу актуальну інформацію, методи розрахунків і бланки на момент набрання ними чинності.

  5.1.3. Оприлюднювати повідомлення на офіційному сайті Виконавця https://oblik.ua/ про зміни вартості Тарифу не менше ніж за 30 (тридцять) календарних дні до набрання чинності таких змін. Дана зміна вартості Тарифу не стосується Замовників, що внесли оплату за Тариф до вступу даної зміни в силу, лише в межах строку, за який була проведена оплата Тарифу. Після закінчення строку за який була проведена оплата Тарифу змінений розмір вартості Тарифу стосується і тих Замовників, що раніше внесли оплату за Тариф.

  5.1.4. За допомогою Сервісу вести облік оплат від Замовника.

  5.2. Виконавець має право:

  5.2.1. Тимчасово припинити надання Замовникові доступу до Сервісу з технічних, технологічних або інших причин на час їх усунення. Плата за Сервіс протягом терміну, на який Виконавцем було припинено його надання, не стягується.

  5.2.2. Припинити надання Замовнику платних функцій Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником п.4.1.1. Доступ до раніше внесених в Сервіс даних залишається у Замовника впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів з моменту припинення Виконавцем надання Замовнику платних функцій Сервісу.

  5.2.3. В разі дострокової відмови Замовника від Сервісу, не повертати Замовникові вартість сплаченого Тарифу Сервіса.

  5.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору, шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://oblik.ua/ не менше ніж за 30 (тридцять) календарних дні до дати внесення змін. В разі, якщо Замовник протягом 3 календарних днів до дати внесення змін до договору не направить на адресу Виконавця лист з обґрунтованою відмовою від акцептування цих змін, то зміни вступають в законну силу та вважаються такими, що підписані, та погоджені Замовником за принципом «мовчазної згоди». В разі направлення Замовником на юридичну адресу Виконавця листа з обґрунтованою відмовою від акцептування цих змін, Виконавець розглядає відмову Замовника протягом 5 робочих днів, та може прийняти наступні рішення:

  - почати проведення переговорів з Замовником для корегування змін до Договору. На час проведення переговорів Договір діє в тому вигляді, що був підписаний Замовником та Виконавцем;

  - розірвати Договір з Замовником в односторонньому порядку шляхом направлення повідомлення про розірвання Договору на електронну адресу Замовника. В разі такої причини розірвання Договору Виконавець залишає за собою право не відшкодовувати вартість Тарифу Замовнику;

  - не вносити зміни до договору протягом строку за який була проведена оплата Тарифу. Проте, після закінчення строку за який була проведена оплата Тарифу в разі не підписання Замовником змін до договору, договір вважається розірваним з наступного дня після останнього оплаченого дня Тарифу.

  5.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни у Тарифах шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://oblik.ua/ не менше ніж за 30 (тридцять) календарних дні до дати внесення змін.

  5.2.6. Покращувати якість Сервісу, вводити нові функції на свій розсуд, враховуючи відгуки і побажання Замовника.

  6. Вартість доступу до Сервісу і порядок розрахунків

  6.1. Вартість Тарифів на право користування Сервісом та на додаткові послуги, пов’язані з використанням Сервісу оприлюднюється на офіційному сайті Виконавця - https://oblik.ua/.

  6.2. Замовник активує платні функції Сервісу на сайті https://oblik.ua/ вибираючи необхідний пакет послуг. Термін користування платними функціями Сервісу відповідно до обраного Тарифу починається з моменту вибору пакета послуг.

  6.3. Замовник може продовжити користуватися Сервісом здійснивши оплату Тарифу Виконавцю або його офіційним партнерам обраним способом (розрахунковий рахунок Замовника, платіжна карта).

  6.4. Продовження терміну користування платними функціями Сервісу має здійснюватися Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення дії обраного терміну Тарифу користування Сервісу.

  6.5. У випадку невчасного продовження терміну користування Сервісом Замовником шляхом проведення оплати Тарифу на новий період, Виконавець автоматично припиняє користування платними послугами Сервісу Замовником та негайно повідомляє про це Замовника електронною поштою. Доступ до раніше внесених даних в Сервісі у Замовника залишається впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів. Після проведення оплати Тарифу на новий термін дія платних послуг Сервісу в рамках Тарифу поновлюється на термін за який проведена оплата вартості Тарифу. В разі якщо Замовник протягом 365 днів з дня закінчення оплаченого терміну користування Сервісом в рамках обраного Тарифу не проводить оплату Сервісу на новий термін, то дані Замовника видаляються з Сервісу, в такому випадку для поновлення користування Сервісом Замовник повинен буде повторно пройти процедуру реєстрації в Сервісі.

  7. Гарантії

  7.1. Виконавець гарантує Замовникові:

  7.1.1. Володіння всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

  7.1.2. Збереження даних, що внесені у Сервіс, впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів після закінчення оплаченого терміну користування Сервісом.

  7.1.3. Актуальність всіх використовуваних в Сервісі форм документів і методик розрахунків на момент набрання чинності законодавчих норм, що регламентують їх, але не раніше їх оприлюднення в офіційних джерелах.

  7.2. Замовник гарантує Виконавцеві, що:

  7.2.1. При реєстрації в Сервісі він вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України. В разі якщо Замовник вказав не повні чи не достовірні відомості стосовно своєї організації, то Замовник несе повну відповідальність за некоректну роботу Сервісу та неможливість подання звітності, чи проведення будь-яких інших дій стосовно зареєстрованого в Сервісі Замовника.

  7.2.2. Він повністю ознайомився з умовами Договору, повністю його розуміє і добровільно приймає його умови.

  7.2.3. Він володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

  7.2.4. Він володіє всіма правами і повноваженнями, розуміє умови і вимоги щодо формування електронної звітності.

  8. Відповідальність Сторін

  8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  8.2. Замовник самостійно несе всю відповідальність за:

  8.2.1. Дотримання вимог законодавства, у тому числі законодавства про захист авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

  8.2.2. Достовірність даних, що вносяться у Сервіс, на підставі яких формується необхідна звітність в Міністерство доходів і зборів, Пенсійний фонд та Управління статистики.

  8.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за відсутність доступу до програмного продукту протягом всього сплаченого терміну користування Сервісом у разі виникнення проблем при передачі даних або з'єднанні, що сталися з вини Виконавця, унаслідок чого Виконавець зобов'язався дати одну додаткову годину роботи з Сервісом за кожну годину простою.

  8.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки і проблеми, що не пов'язані з діями Виконавця.

  8.5. Замовник згоден з тим, що жодні інші збитки Замовникові Виконавець не відшкодовує.

  8.6. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцеві Замовником за Договором за термін користування Сервісом.

  8.7. Не вступаючи в протиріччя з вищевказаним, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі:

  8.7.1. дії органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів тощо);

  8.7.2. пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії і збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини.

  8.8. При виникненні обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій і кожна із Сторін приймає на себе свій ризик наслідків таких обставин.

  8.9. Факт настання і закінчення обставин непереборної сили підтверджується документально в порядку, передбаченому законодавством України.

  9. Конфіденційність

  9.1. Сторони зобов'язалися виконувати умови конфіденційності щодо предмету цього Договору, технічної, комерційної і іншій інформації, отриманої один про одного, а також персональних даних Замовника в процесі виконання зобов'язань за Договором.

  9.2. Виконавець не володіє конфіденційною інформацією Замовника, що підлягає вилученню в певних випадках і в певному порядку згідно із Законами України: «Про інформацію», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до публічної інформації», а також ЦК України, КК України, КПК України, а також іншим законам і не зобов'язаний нею володіти відповідно до його компетенції.

  9.3. Виконавець надає Замовникові лише право доступу до Сервісу, в якості електронного інструменту, за допомогою якого при введенні Замовником даних під своїм Аккаунтом вести бухгалтерський та податковий облік, та формувати регламентовану звітність до Міністерства доходів і зборів, Пенсійного фонду і Управління статистики та передати її до цих органів виключно за ініціативою самого Замовника.

  9.4. Виконавець не є власником конфіденційної інформації, описаної вище, а також не є уповноваженою особою на її володіння.

  9.5. Виконавець зобов'язався не надавати дані Замовника третім особам (у тому числі органам правопорядку, державним організаціям, а також стороні, яка задіяна в цивільному судовому процесі), якщо це не передбачено законом. При зверненні компетентних органів та у випадках, що передбачені законом, Виконавець зобов’язується негайно повідомляти Замовника щодо отримання Виконавцем запитів, повідомлень, рішень, про вчинення будь-яких дій щодо доступу до інформації Замовника, яка розміщена у хмарному середовищі Виконавця, з боку будь-яких державних органів та будь-яких третіх осіб.

  9.6. Замовник сам несе відповідальність за відповіді на запити третіх осіб, що стосуються використання Замовником Сервісів.

  9.7. Персональні дані, які Замовник вводить у Сервіс, передаються, зберігаються і обробляються у хмарному середовищі за межами України. Використовуючи Сервіс, Замовник тим самим дає дозвіл на передачу особистих даних за межі країни або регіону Замовника. Замовник погоджується з тим, що повинен отримати згоду в осіб, які повідомляють Замовникові свої особисті відомості, унаслідок здійснення спільних господарських операцій і ведення підприємницької діяльності, на передачу цих відомостей за межі країни або регіону Замовника.

  9.8. Сторони визнають, що обробка Виконавцем персональних даних Замовника здійснюється за його згодою в рамках виконання цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

  9.9. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання Послуг Замовникові.

  10. Інші умови

  10.1. Договір, його укладання та виконання регулюються відповідно до чинного законодавства України. Якщо спори між Замовником і Виконавцем стосовно Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в Господарському суді м. Києва у порядку, передбаченому чинним законодавством.

  10.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених Договором, Сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

  10.3. Замовник не заперечує, що при оформленні рахунків, актів виконаних робіт на вимогу Замовника за надані Виконавцем Сервісу, уповноважена особа Виконавця може використовувати власний факсимільний підпис (факсиміле).

  10.4. Недійсність одного з положень Договору не спричиняє за собою недійсності Договору в цілому.

  11. Реквізити

  «ВИКОНАВЕЦЬ»:
  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут прикладних систем і технологій»

  04053, м. Київ, вул. Артема, 21

  Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Бориспільська 9

  Тел.: +380 (44) 369 5224

  Ідентифікаційний код юридичної особи: 35032696

  р/р № 26005056108916 у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 380775

  Індивідуальний податковий номер: 350326926596

  Платник податку на прибуток за основною ставкою, встановленою відповідно до п.136.1 ст. 136 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року

  В.о. директора
  _____________________________ О.Л. Ткач
  «ЗАМОВНИК»:
  ________________________________________
  Додаток № 1
  до Ліцензійного договору № ________
  про використання сервісу Облік SaaS від _________ 20___ р.

  Порядок і умови замовлення та надання послуг, пов’язаних з використанням Сервісу

  1.У разі виникнення збою в Сервісі або необхідності в його доопрацюванні Замовник направляє Виконавцю запит. Запит повинен містити тему запиту, суть (опис) і знімок екрану зі збоєм (якщо є збій). У разі відсутності зазначених у цьому пункті даних Виконавець не зобов'язаний дотримуватися порядку й умов замовлення послуг, які вказані в цьому Додатку.

  2.Запит направляється Замовником або від працівників Замовника через Сервіс. У разі якщо Сервіс не дозволяє це зробити, Замовник вправі направити запит електронною поштою.

  3.Виконавець приймає та реєструє всі запити, які виходять від Відправників, пов'язані з функціонуванням Сервісу. Кожному запиту Виконавець присвоює номер в системі обробки запитів, класифікацію, статус та пріоритет.

  4.Після відправки повідомлення та реєстрації його в системі обробки запитів Виконавця Замовнику за зазначеною у запиті електронною адресою відправляється оповіщення про реєстрацію запиту, що містить унікальний номер запиту з посиланням на реєстрацію його в системі обробки запитів. Одному запиту відповідає один унікальний номер в системі обробки запитів.

  5.Зазначений в п. 4 цього Додатка унікальний номер запиту є основною одиницею обліку запиту і при подальших комунікаціях з приводу замовлених послуг по конкретному запиту слід вказувати даний унікальний номер.

  6.Виконавець надсилає рахунок за замовлені послуги одразу після затвердження і погодження запиту в системі обробки запитів.

  7.Виконавець починає надавати послуги з моменту їх оплати, про що свідчить статус «До виконання» в системі обробки запитів.

  8.Розрахунок часу виконання запиту починається з моменту затвердження і появи статуса «До виконання» в системі обробки запитів.

  9.Після надання послуг з виконання запиту Виконавцем, про що свідчить статус «Виконано» в системі обробки запитів, Замовник зобов'язується прийняти послуги, провівши необхідне приймальне тестування протягом 5 (п'яти) робочих днів та висловити зауваження.

  10.Виконавець залишає за собою право звертатися за уточненням інформації за запитом, в тих випадках, коли зазначеної в запиті інформації буде недостатньо для виконання запиту Замовника. Замовник в цьому випадку зобов'язується надати інформацію, включаючи журнал подій з компонентів, текстові пакети html та інші необхідні атрибути системи.

  11.На період уточнення інформації, згідно п. 10 цього Додатка, термін виконання запиту(ів) Замовника припиняється до моменту надання запитуваної інформації Виконавцю.

  12.При виконанні Виконавцем запиту, про що свідчить статус «Виконано» в системі обробки запитів, Замовнику з системи обробки запитів автоматично йде оповіщення про це.

  13.Виконавець зобов'язаний виконати перевірку запропонованих рішень з боку технічної підтримки і надалі оповістити про те, виявилися чи запропоновані рішення вичерпними для вирішення запиту, за яким вони були надані.

  14.Виконавець залишає за собою право закрити запит, якщо протягом 4 (чотири) днів на лист про виконані роботи або запитану інформацію не прийшло жодної відповіді.

  15.Запит вважається закритим і всі дії по ньому виконаними, коли він закріплюється відповідною зміною статусу «Закрито» в системі обробки запитів, при настанні будь-якого з нижчеперелічених обставин:

  • якщо Замовник підтверджує його виконання протягом 4 (чотирьох) днів з моменту вирішення запиту;
  • якщо Замовник не підтверджує його виконання після закінчення 4 (чотирьох) днів з моменту відправки оповіщення про надані послуги.

  16.Виконавець не відслідковує виконання закритих запитів.

  17.У роботі Виконавця одночасно може перебувати не більше 5 (п'яти) узгоджених та не закритих Запитів від Замовника, тобто, зі Сторони Виконавця робота над Запитом триває до його закриття, що зменшує кількість незакритих Запитів.

  18.Виконавець не зобов'язаний надавати технічну підтримку Замовнику після закінчення строку дії даного Договору, в тому числі не зобов'язаний приймати від нього запити.

  19.Виконавець не зобов'язаний здійснювати технічну підтримку платформи Замовника фізичного сервера, компонентів операційної системи, web-сервісу, сервера управління базами даних і інших атрибутів платформи.

  20.Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення надання послуг Виконавець складає і направляє Замовнику Акт про надані послуги (Далі - «Акт»). У разі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту Замовник не підпише Акт і не надасть мотивовану відмову від його підписання, послуги будуть вважатися наданими належним чином, а Акти підписаними Сторонами без претензій.

  21.У разі надання Замовником мотивованої відмови від підписання Акту, Сторони письмово погоджують строк для усунення недоліків і знову підписують Акт.

  «ВИКОНАВЕЦЬ»:
  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут прикладних систем і технологій»
  В.о. директора
  _____________________________ О.Л. Ткач
  «ЗАМОВНИК»:
  ________________________________________
   
  ________________________________________
  ________________________________________