Конфигурации>Для Украины>Корпоративная конфигурация для Украины. План счетов
Начать работу

Корпоративная конфигурация для Украины. План счетов

План счетов Корпоративной конфигурации для Украины

Счет			Наименование
0.000.000 Рознесення залишків
0.100.010 Інвестиційна нерухомість
0.101.010 Земельні ділянки
0.102.010 Капітальні витрати на поліпшення земель
0.103.010 Будинки та споруди
0.104.010 Машини та обладнання
0.105.010 Транспортні засоби
0.106.010 Інструменти, прилади та інвентар
0.107.010 Робоча та продуктивна худоба
0.108.010 Багаторічні насадження
0.109.010 Інші основні засоби
0.111.010 Бібліотечні фонди
0.112.010 Малоцінні необоротні матеріальні активи
0.113.010 Тимчасові (нетитульні) споруди
0.114.010 Природні ресурси
0.115.010 Інвентарна тара
0.116.010 Предмети прокату
0.117.010 Інші необоротні матеріальні активи
0.121.010 Права користування природними ресурсами
0.122.010 Права користування майном
0.123.010 Права на знаки для товарів i послуг
0.124.010 Права на об`єкти промислової власності
0.125.010 Авторські та суміжні з ними права
0.127.010 Інші нематеріальні активи
0.131.010 Знос основних засобів
0.132.010 Знос інших необоротних матеріальних активів
0.133.010 Знос нематеріальних активів
0.134.010 Знос ДБА
0.135.010 Знос інвестиційної нерухомості
0.141.010 Інвестиції, пов`язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
0.142.010 Інші інвестиції пов`язаним сторонам
0.143.010 Інвестиції непов`язаним сторонам
0.151.010 Капітальне будівництво
0.152.010 Придбання (виготовлення) основних засобів
0.152.040 Транзитний рахунок ремонту-модернізації ОЗ, НА
0.153.010 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
0.154.010 Придбання (створення) нематеріальних активів
0.155.010 Придбання (вирощування) довгострокових БА
0.161.010 Довгострокові біологічні активи рослинництва, справедлива вартість
0.162.010 Довгострокові біологічні активи рослинництва, первісна вартість
0.163.010 Довгострокові біологічні активи тваринництва, справедлива вартість
0.164.010 Довгострокові біологічні активи тваринництва, первісна вартість
0.165.010 Незрілі довгострокові біологічні активи, справедлива вартість
0.166.010 Незрілі довгострокові біологічні активи, первісна вартість
0.171.010 Відстрочені податкові активи по податку на прибуток
0.181.010 Заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду
0.182.010 Довгострокові векселі одержані
0.183.010 Інша дебіторська заборгованість
0.184.010 Інші необоротні активи
0.191.010 Гудвіл при придбанні
0.193.010 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
0.201.010 Сировина й матеріали
0.202.010 Покупні матеріали та комплектуючі
0.203.010 Паливо
0.204.010 Тара і тарні матеріали
0.205.010 Будівельні матеріали
0.206.010 Матеріали, передані в переробку
0.207.010 Запасні частини
0.208.010 Матеріали сільськогосподарського призначення
0.209.010 Інші матеріали
0.211.010 Поточні біологічні активи рослинництва, за справедливою вартістю
0.212.010 Поточні біологічні активи тваринництва, за справедливою вартістю
0.213.010 Поточні біологічні активи тваринництва, за первісною вартістю
0.221.010 Малоцінні та швидкозношувані предмети
0.231.010 Виробництво випуск
0.231.020 Виробництво (розподільчий рахунок витрат)
0.232.010 Тваринництво випуск
0.232.020 Витрати тваринництва (розподільчий рахунок витрат)
0.240.010 Брак у виробництві
0.250.010 Напівфабрикати
0.260.010 Готова продукція
0.270.010 Продукція рослинництва
0.271.010 Продукція тваринництва
0.281.010 Товари на складі
0.282.010 Товари в роздрібної торгівлі
0.283.010 Товари, передані на комісію
0.284.010 Тара під товарами
0.285.010 Торгова націнка
0.286.010 Необоротні активи та групи вибуття, для продажу
0.301.010 Каса в національній валюті
0.302.010 Каса в іноземній валюті
0.311.010 Поточні рахунки в національній валюті
0.312.010 Поточні рахунки в іноземній валюті
0.313.010 Інші рахунки в банку в національній валюті
0.314.010 Інші рахунки в банку в іноземній валюті
0.331.010 Грошові документи в національній валюті
0.332.010 Грошові документи в іноземній валюті
0.333.010 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
0.333.020 Купівля іноземної валюти
0.334.010 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
0.334.020 Продаж іноземної валюти
0.335.010 Електронні гроші, в національній валюті
0.341.010 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті
0.342.010 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
0.351.010 Еквіваленти грошових коштів в національній валюті
0.351.020 Еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті
0.352.010 Інші поточні фінансові інвестиції
0.361.010 Розрахунки з вітчизняними покупцями товарів та інших ТМЦ
0.361.050 Розрахунки з вітчизняними покупцями робіт та послуг
0.361.070 Розрахунки з продажу ЦП та корпоративних прав
0.362.010 Розрахунки з іноземними покупцями товарів та інших ТМЦ
0.362.050 Розрахунки з іноземними покупцями робіт та послуг
0.363.010 Розрахунки з учасниками ПФГ в національній валюті
0.363.020 Розрахунки з учасниками ПФГ в іноземній валюті
0.364.010 Розрахунки за гарантійним забезпеченням
0.371.010 Розрахунки за виданими авансами
0.372.010 Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті
0.372.020 Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті
0.372.030 Розрахунки з матеріально відповідальними особами
0.373.010 Розрахунки за нарахованими роялті в національній валюті
0.373.020 Розрахунки за нарахованими роялті в іноземній валюті
0.373.030 Розрахунки за нарахованими відсотками в національній валюті
0.373.040 Розрахунки за нарахованими дивідендами в національній валюті
0.373.050 Розрахунки за нарахованими відсотками в іноземній валюті
0.373.060 Розрахунки за нарахованими дивідендами в іноземній валюті
0.374.010 Розрахунки за претензіями з вітчизняними постачальниками та підрядниками
0.374.020 Розрахунки за претензіями з іноземними постачальниками та підрядниками
0.375.010 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
0.376.010 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
0.377.010 Розрахунки з іншими дебіторами в національній валюті
0.377.020 Розрахунки з іншими дебіторами в іноземній валюті
0.377.110 Розрахунки з дебіторами за позиками, наданих в національній валюті
0.377.210 Розрахунки з працівниками по інших операціях в національній валюті
0.378.010 Розрахунки з державними цільовими фондами
0.379.010 Розрахунки за операціями з деривативами
0.381.010 Резерв сумнівних боргів по розрахунках з покупцями
0.381.020 Резерв сумнівних боргів по розрахунках з постачальниками
0.391.010 Витрати майбутніх періодів
0.401.010 Статутний капітал
0.402.010 Пайовий капітал
0.403.010 Інший зареєстрований капітал
0.404.010 Внески до незареєстрований статутний капітал
0.411.010 Дооцінка (уцінка) основних засобів
0.412.010 Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
0.413.010 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
0.414.010 Інший капітал в дооцінки
0.421.010 Емісійний дохід
0.422.010 Інший вкладений капітал
0.423.010 Накопичені курсові різниці
0.424.010 Безоплатно одержані необоротні активи
0.425.010 Інший додатковий капітал
0.431.010 Резервний капітал
0.441.010 Прибуток нерозподілений
0.441.030 Нерозподілений прибуток/збиток минулих років
0.442.010 Непокриті збитки
0.443.010 Прибуток, використаний у звітному періоді
0.451.010 Вилучені акції
0.452.010 Вилучені вклади й паї
0.453.010 Інший вилучений капітал
0.461.010 Неоплачений капітал
0.471.010 Забезпечення виплат відпусток
0.472.010 Додаткове пенсійне забезпечення
0.473.010 Забезпечення гарантійних зобов`язань
0.474.010 Забезпечення інших витрат i платежів
0.475.010 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
0.476.010 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
0.477.010 Забезпечення матеріального заохочення
0.478.010 Забезпечення відновлення земельних ділянок
0.481.010 Кошти, вивільнені від оподаткування
0.482.010 Кошти з бюджету та державних цільових фондів
0.483.010 Благодійна допомога
0.484.010 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
0.491.010 Технічні резерви
0.492.010 Резерви із страхування життя
0.493.010 Частка перестраховиків у технічних резервах
0.494.010 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
0.495.010 Результат зміни технічних резервів
0.496.010 Результат зміни резервів із страхування життя
0.501.010 Довгострокові кредити банків у національній валюті
0.502.010 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
0.503.010 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
0.504.010 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
0.505.010 Інші довгострокові позики в національній валюті
0.506.010 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
0.511.010 Довгострокові векселі, видані в національній валюті
0.512.010 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
0.521.010 Зобов`язання за облігаціями
0.522.010 Премія за випущеними облігаціями
0.523.010 Дисконт за випущеними облігаціями
0.531.010 Зобов`язання з фінансової оренди
0.540.010 Відстрочені податкові зобов`язання з податку на прибуток
0.551.010 Інші довгострокові зобов`язання
0.601.010 Короткострокові кредити банків у національній валюті
0.602.010 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
0.603.010 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
0.604.010 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
0.605.010 Прострочені позики в національній валюті
0.606.010 Прострочені позики в іноземній валюті
0.611.010 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями в національній валюті
0.612.010 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями в іноземній валюті
0.621.010 Короткострокові векселі, видані в національній валюті
0.622.010 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
0.631.010 Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ
0.631.020 Розрахунки з вітчизняними постачальниками необоротних активів
0.631.050 Розрахунки з вітчизняними підрядниками з отриманих послуг
0.632.010 Розрахунки з іноземними постачальниками товарів та інших ТМЦ
0.632.020 Розрахунки з іноземними постачальниками необоротних активів
0.632.050 Розрахунки з іноземними підрядниками з отриманих послуг
0.641.010 Податок на прибуток
0.641.020 ПДВ
0.641.021 ПДВ спеціальний
0.641.030 Прибутковий податок
0.641.040 Єдиний податок
0.641.050 інші податки
0.641.060 Акцизний податок
0.642.010 Розрахунки по зборах
0.642.020 Мито
0.643.010 Податкові зобов`язання по продажу ТМЦ та послуг
0.643.020 Податкові зобов`язання до виписки
0.643.030 Корегування податкових зобов`язань
0.644.010 Податковий кредит по ТМЦ та послугах
0.644.020 Податковий кредит до отримання
0.644.030 Корегування податкового кредиту
0.651.030 Збiр ПФ з операцiй по валютi
0.651.220 ЄСВ від ФОП відповідно до класу ризику
0.651.221 ЄСВ від ФОП інваліда
0.651.222 ЄСВ від ФОП лікарняні
0.651.223 ЄСВ від ФОП угоди ЦПХ
0.651.230 ЄСВ з найманих осіб
0.651.231 ЄСВ з лікарняних
0.651.232 ЄСВ з угод ЦПХ
0.652.010 За соціальним страхуванням
0.654.010 За індивідуальним страхуванням
0.655.010 По страхуванню майна
0.661.010 Розрахунки за заробітною платою
0.662.010 Розрахунки з депонентами
0.663.010 Розрахунки по іншим виплатам
0.671.010 Розрахунки за нарахованими дивідендами
0.671.020 Дивіденди співробітникам
0.672.010 Розрахунки за іншими виплатами
0.680.010 Розрахунки, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття
0.681.010 Розрахунки за авансами одержаними
0.682.010 Внутрішні розрахунки
0.683.010 Внутрішньогосподарські розрахунки
0.684.010 Розрахунки за нарахованими відсотками
0.685.010 Розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті
0.685.020 Розрахунки з іншими кредиторами в іноземній валюті
0.691.010 Доходи майбутніх періодів
0.701.010 Дохід від реалізації готової продукції
0.702.010 Дохід від реалізації товарів
0.703.010 Дохід від реалізації робіт i послуг
0.703.011 Послуги доставки
0.704.110 Вирахування з доходу від реалізації готової продукції
0.704.210 Вирахування з доходу від реалізації товарів
0.704.310 Вирахування з доходу від реалізації робіт i послуг
0.704.410 Вирахування з доходу від реалізації матеріалів
0.704.510 Дохід від реалізації консигнаційного товару
0.704.610 Списання ОЗ за самостійним рішенням
0.705.010 Перестрахування
0.710.010 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів,
які обліковуються за справедливою вартістю
0.711.010 Дохід від реалізації іноземної валюти
0.712.010 Дохід від реалізації інших оборотних активів
0.713.010 Дохід від операційної оренди активів
0.714.010 Дохід від операційної курсової різниці
0.715.010 Одержані штрафи, пені, неустойки
0.716.010 Відшкодування раніше списаних активів
0.717.010 Дохід від списання кредиторської заборгованості
0.718.010 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
0.719.010 Інші доходи від операційної діяльності
0.721.010 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
0.722.010 Дохід від спільної діяльності
0.723.010 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
0.731.010 Дивіденди одержані
0.732.010 Відсотки одержані
0.733.010 Інші доходи від фінансових операцій
0.740.010 Дохід від зміни вартості фінансових інструментів
0.741.010 Дохід від реалізації фінансових інвестицій
0.742.010 Дохід від відновлення корисності активів
0.744.010 Дохід від неопераційної курсової різниці
0.745.010 Дохід від безоплатно одержаних активів
0.746.010 Інші доходи від звичайної діяльності
0.760.010 Страхові платежі
0.791.010 Результат операційної діяльності
0.792.010 Результат фінансових операцій
0.793.010 Результат іншої звичайної діяльності
0.901.010 Собівартість реалізованої готової продукції
0.902.010 Собівартість реалізованих товарів
0.903.010 Собівартість реалізованих робіт i послуг
0.904.010 Страхові виплати
0.911.010 Загальновиробничі витрати
0.921.010 Адміністративні витрати
0.931.010 Витрати на збут
0.940.010 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів,
які обліковуються за справедливою вартістю
0.941.010 Витрати на дослідження i розробки
0.942.010 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
0.943.010 Собівартість реалізованих виробничих запасів
0.944.010 Сумнівні та безнадійні борги
0.945.010 Втрати від операційної курсової різниці
0.946.010 Втрати від знецінення запасів
0.947.010 Нестачі i втрати від псування цінностей
0.948.010 Визнані штрафи, пені, неустойки
0.949.010 Інші витрати операційної діяльності
0.951.010 Відсотки за кредит
0.952.010 Інші фінансові витрати
0.961.010 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
0.962.010 Втрати від спільної діяльності
0.963.010 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
0.970.010 Витрати від зміни вартості фінансових інструментів
0.971.010 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
0.972.010 Втрати від зменшення корисності активів
0.974.010 Втрати від неопераційних курсових різниць
0.975.010 Уцінка необоротних активів
0.975.020 Уцінка фінансових інвестицій
0.976.010 Списання необоротних активів
0.977.010 Інші витрати звичайної діяльності
0.981.010 Податок на прибуток від звичайної діяльності
Н0 Введення залишків за податковим планом
Н01.1001 1-а група
Н01.1002 2-а група
Н01.1003 3-я група
Н01.1004 4-а група
Н01.1005 5-а група
Н01.1006 6-а група
Н01.1007 7-а група
Н01.1008 8-а група
Н01.1009 9-а група
Н01.1010 10-а група
Н01.1011 11-а група
Н01.1012 12-а група
Н01.1013 13-а група
Н01.1014 14-а група
Н01.1015 15-а група
Н01.1016 16-а група
Н01.500 Нематеріальні активи
Н02.1001 Амортизація 1-ї групи
Н02.1002 Амортизація 2-ї групи
Н02.1003 Амортизація 3-ї групи
Н02.1004 Амортизація 4-ї групи
Н02.1005 Амортизація 5-ї групи
Н02.1006 Амортизація 6-ї групи
Н02.1007 Амортизація 7-ї групи
Н02.1008 Амортизація 8-ї групи
Н02.1009 Амортизація 9-ї групи
Н02.1010 Амортизація 10-ї групи
Н02.1011 Амортизація 11-ї групи
Н02.1012 Амортизація 12-ї групи
Н02.1013 Амортизація 13-ї групи
Н02.1014 Амортизація 14-ї групи
Н02.1015 Амортизація 15-ї групи
Н02.1016 Амортизація 16-ї групи
Н02.500 Знос нематеріальних активів
Н46.1 Податкові продажу (оплата) з ПДВ 20%
Н46.3 Податкові продажу без ПДВ
Н46.4 Податкові продажу експорт (оплата) 0% ПДВ
Н46.6 Податкові продажу інше 0% ПДВ
Н46.7 Податкове списання ОЗ
Н46.8 Податкові продажу (оплата) з ПДВ 7%
Н47.1 Податковий кредит 20% ПДВ
Н47.2 Податковий кредит без ПДВ
Н47.3 Податковий кредит поза операційної діяльності
Н47.4 Податковий кредит (послуги)
Н47.5 Податковий кредит 7% ПДВ
Н-46.1 Податкові коригування продажів 20% ПДВ
Н-46.2 Податкові коригування продажів без ПДВ
Н-46.3 Податкові коригування продажів 0% ПДВ
Н-46.8 Податкові коригування продажів 7% ПДВ

Статья добавлена/обновлена 16.02.2017